• Weblog nội công tâm pháp và binh thư yếu lược
    David biên soạn cuốn chân kinh Điều quan trọng nhất với người hành nghề blogger chính là nội lực phải sâu dày, nội công phải vững mạnh. Trí tuệ phải cao thâm. Có như vậy…